พิมพ์  

คณะทำงานหรือทีมงาน

iStock_000006773549Large

คณะทำงานหรือทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่า เร็วกว่า การปฏิบัติงานโดยลำพัง ตราบใดที่สมาชิกในคณะทำงานทั้งหมดปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นในสิ่งเดียวกัน ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน และมีทักษะในการปฏิบัติที่สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ Dale Carnegie training คือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคณะทำงานให้มีศักยภาพในการทำงานสูง ไม่ว่าคุณจะส่งคณะทำงานมาฝึกอบรมในโปรแกรมใดของเรา – อาจจะเป็นในขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานต่างๆในการทำแผนงานหนึ่งของบริษัท หรือ ให้เราดำเนินงานร่วมไปกับการปฏิบัติงานของคณะทำงานของคุณ คุณจะทำให้คณะทำงานของคุณได้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้สามารถดำเนินงานได้เหนือความคาดหมายตลอดเวลา
 

การฝึกอบรมที่น่าสนใจ

หลักสูตร Dale Carnegie Course: การติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ/ทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้คณะทำงานของคุณมีความเชี่ยวชาญในทักษะความสามารถที่เป็นที่ต้องการในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบันนี้ พวกเขาจะได้ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ควบคุมความเครียด และรับมือกับสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สมาชิกในคณะทำงานจะพร้อมไปด้วยทักษะในการปฏิบัติงานเยี่ยง นักติตต่อประสานงานที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ นักแก้ปัญหา และผู้นำทีมในการปฏิบัติงาน และยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะมีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและกระตือรือร้น

 

 
Browse courses
 
 

Overcoming Buyer Objections การแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ซื้อปฏิเสธ
ดาวน์โหลดคู่มือ

Conflict Resolution การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ดาวน์โหลดคู่มือ

Outstanding Customer Service การให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ 
ดาวน์โหลดคู่มือ

Speak More Effectively เพิ่มประสิทธิภาพในการพูด
ดาวน์โหลดคู่มือ

Leadership Coaching การฝึกอบรมการเป็นผู้นำ 
ดาวน์โหลดคู่มือ

ASTD Study: Employee Engagement ASTD Study: การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ดาวน์โหลดคู่มือ

ASTD Study: Achieving Successful Engagement ASTD Study: การทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จ
ดาวน์โหลดคู่มือ

Dale Carnegie's Secrets of Success เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของ Dale Canegie 
ดาวน์โหลดคู่มือ

 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com