พิมพ์  

องค์กรทั่วไป

ทางแก้ปัญหาสำหรับองค์กรทั่วไป 

เมื่อองค์กรหรือบริษัทต่างๆต้องการให้พนักงานของตน ผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในพันธกิจ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ของบริษัท ให้มีแนวทางการดำเนินงานตรงกันกับกลยุทธ์แผนงานของบริษัท หรือมีความต้องการพัฒนาทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆให้แก่พนักงานของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานในภาพรวมแล้วนั้น พวกเขาจะสนใจในบริการของ Dale Carnegie Training.
 
เราคือผู้นำระดับโลกในการเปลี่ยนแปลง "ฉันเข้าใจว่าบริษัทนี้จะดำเนินกิจการเพื่ออะไร" และ "ฉันเชื่อถือในจุดมุ่งหมายที่บริษัทนี้จะดำเนินกิจการเพื่อให้บรรลุถึง" กระบวนการของ iMap ช่วยทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อสร้างสรรวิธีการดำเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้นมาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iMap
 
ถ้ากระบวนการของ iMap ค้นพบทักษะหรือความสามารถที่ขาดหายไปภายในองค์กรของท่าน เราจะดำเนินการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้วิธีการที่เราคิดค้นขึ้นมาเองโดยเฉพาะ ที่รวมไปถึงมากกว่า 150 วิธีการภายใต้ระบบการพัฒนาโดยคำนึงถึงศักยภาพการทำงานเป็นหลักของเรา (Competency Based Development System)
 

กระบวนการทำงานของ iMap (The iMap Process)

เราดำเนินการตามกระบวนการของ iMap เพื่อช่วยทำให้องค์กรของท่านสามารถสร้างสรรวิธีการดำเนินงานที่แปลกใหม่ให้เป็นที่พึงพอใจของพนักงานในบริษัทได้
 
iMap_transparent
กระบวนการทำงานของ iMap ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบริษัท รวมถึงการพัฒนาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยยึดหลักวิธีการปฏิบัติของ Dale Carnegie Training เป็นหลัก ในการบรรลุถึงความต้องการนั้นๆ ซึ่งเราดำเนินงานตามวิธีการ 5 ขั้นตอน ที่แสดงไว้ตามภาพทางด้านขวา

ระบบการพัฒนาโดยคำนึงถึงศักยภาพการทำงานเป็นหลัก (Competency Based Development System)

ระบบการพัฒนาโดยคำนึงถึงศักยภาพการทำงานเป็นหลัก (Competency Based Development System) ประกอบไปด้วยวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ความสนใจถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์กรและวิเคราะห์ถึงจุดบกพร่องในการดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถที่จะนำวิธีการที่ได้เรียนรู้มากลับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานประจำของตนเองต่อไปได้
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com