พิมพ์  

ขอบเขตในการพัฒนาศักยภาพ

ระบบการพัฒนาโดยคำนึงถึงศักยภาพการทำงานเป็นหลัก (Competency Based Development System) ประกอบไปด้วยวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ความสนใจถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์กรและวิเคราะห์ถึงจุดบกพร่องในการดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถที่จะนำวิธีการที่ได้เรียนรู้มากลับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานประจำของตนเองต่อไปได้ 

ขอบเขตในการพัฒนาศักยภาพ (Competency Areas):

 • ค่านิยม
 • วิสัยทัศน์
 • ทัศนคติ
 • การรับรู้จากภายนอก
 • ความเป็นมืออาชีพ
 • ความคิดริเริ่ม
 • ความคาดหวังความสำเร็จ
 • การจัดการความตึงเครียด
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การตัดสินใจ
 • สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
 • ประสบการณ์หรือความรู้สึกของลูกค้า
 • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • การติดต่อสื่อสาร
 • อำนาจการควบคุม
 • ความหลากหลาย
 • การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • คณะทำงาน
 • ความสามารถในการปรับตัว
 • การจัดการความเปลี่ยนแปลง
 • การควบคุมการจัดการ
 • การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ความเป็นผู้นำ

 

 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com