พิมพ์  

กระบวนการดำเนินงาน

กระบวนการทำงานของ iMap ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบริษัท รวมถึงการพัฒนาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยยึดหลักวิธีการปฏิบัติของ Dale Carnegie Training เป็นหลักในการบรรลุถึงความต้องการนั้นๆ ซึ่งเราดำเนินงานตามวิธีการ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 

iMap_transparent1. INTENT (จุดมุ่งหมาย)

การตั้งวิสัยทัศน์ขององค์กร - กระบวนการทำงานในปัจจุบันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่
 
 

2. INQUIRE (การไต่ถาม)

การเข้าไปพูดคุย สอบถามเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานในปัจจุบัน, จุดมุ่งหมายที่เราต้องไปให้ถึง, และสิ่งที่เราจะต้องปรับเพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์นั้น
 
 

3. INVOLVE (การมีส่วนร่วม)

การมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประเมินผล, สำรวจ, unique BID process, การกำหนดตำแหน่งของวิสัยทัศน์, ช่องว่างของขอบเขตความสามารถที่จะต้องให้ความสนใจ และ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
 
 

4. INNOVATE (การเปลี่ยนแปลง)

ค้นหาวิธีที่จะสามารถสนับสนุนเป้าหมายของกลยุทธ์ ซึ่งสามารถวัดผลได้ และวางแผนให้ตรงกับความสามารถที่ต้องการเพื่อที่จะเสริมเป้าหมายของกลยุทธ์ที่วางไว้ ผสมผสานการพัฒนาทักษะความสามารถ ควบคู่ไปกับ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ การจัดการความฉลาดทางอารมณ์ ควบคู่ไปกับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขององค์กร
 
 

5. IMPACT (ผลกระทบ)

การที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยพฤติกรรมในระยะยาว และ การใช้อารมณ์และสติปัญญาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
 
 

63 Athenee Tower, Fl. 5, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 10330, TH
P:+66 2 784 6200

ติดตามบน

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาโดย Americaneagle.com